Hồ Sơ Xin Phép Đầu Tư

  1. Đơn xin cấp giấy phép đầu tư.

  2. Điều lệ doanh nghiệp. Bản điều lệ công ty khi thành lập công ty TNHH Một Thành Viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên.

  3. Giấy phép kinh doanh của Công ty mẹ (có công chứng) hoặc hộ chiếu cá nhân bản photo (có công chứng).

  4. Nhà đầu tư lập báo cáo tài chính hoặc số dư tài khoản ngân hàng cá nhân (ngân hang xác minh).

  5. Thỏa thuận ký kết cho thuê đất (hoặc nhà xưởng tiêu chuẩn) giữa Tỉnh Bình Định và Công ty TNHH Hongyeung Hongkong.

  6. Tài liệu thuyết minh về kinh tế và kỹ thuật, danh sách các thiết bị nhập khẩu cấu thành tài sản cố định.

  7. Báo cáo khả thi, thuyết minh dự án, thiết kế cơ sở hạ tầng.

  8. Báo cáo đánh giá môi trường.

  9. Bản thảo dự phòng về phòng cháy chữa cháy.

  10. Giấy ủy quyền công ty.